Monday, June 27, 2011

OCROTEŞTE-MĂ - PROTECT ME

... inorogul (unicornul) este un animal mitologic în multe culturi, reprezentat mai ales ca un cal alb, cu un corn în frunte; el vindecă boli, curăţă răul, sau dă viaţă; în evul mediu era simbolul puterii şi al purităţii... inorogul trăia departe de privirile oamenilor, se credea că e imposibil de prins, iar apariţia lui era considerată un semn bun;
faptul că de secole nu a mai fost zărit, înseamnă că trăim vremuri necurate...
se spune că inorogul va apărea când bunătatea va domni din nou...


imaginile sunt de la castelul Kornis, de lângă Dej (Mănăstirea)... după aproape 500 de ani de istorie, inorogul din blazonul familiei, şi nici cei doi de la intrare, nu vor putea opri uitarea acestui loc...


... the unicorn is a mythological creature in many cultures, shown mostly as a white horse with a a horn in his forehead; he heals, he clears the evil, or gives life; in the middle ages it was the symbol of power and purity... the unicorn lived away from humans' sight, it was considered he is impossible to catch, and his appearance was a good sign;
the fact that it wasn't seen for centuries, it means we live damned ages...
it's said the unicorn will come again when the goodness will rule again...


the images are from the Kornis castle near Dej, Romania... after almost 500 years of history, neither the unicorn of the coat of arms, nor the two from the entrance, will not be able to stop the forgetfulness of this place...


"am visat un vis, ce poate însemna?
am visat că eram o regină fecioară
păzită de blândeţea unui înger;
durerea fără minte n-a fost niciodată păcălită


şi plângeam şi zi şi noapte
şi el îmi ştergea lacrimile
eram aşa de tristă când el îmi ştergea lacrimile
venea la mine zi şi noapte
eu tot plângeam mereu
şi ascundeam de el bucuriile inimii mele


aşa că şi-a adunat aripile şi-a zburat
apoi dimineaţa a înroşit trandafirie
mi-am uscat lacrimile, mi-am înarmat fricile
cu zece mii de scuturi şi suliţe


şi curând îngerul meu a venit din nou
eram înarmată, zadarnic a venit
căci vremea tinereţii mele a zburat
şi fire albe erau în părul meu
..."


"I dreamed a dream! what can it mean?
I dreamed that I was a maiden queen
guarded by an angel mild;
witless woe was never beguiled


and I wept both night and day
and he wiped my tears away
I was so sad in a while he wiped my tears away
came to me night and day
I kept on crying
and hid from him my hearts delight


so he took his wings and fled
then the morn blush'd rosy red
I dried my tears I armed my fears
with ten thousand shields and spears


and soon my angel came again
I was armed, he came in vain
for the time of youth was fled
and grey hairs were on my head
..."


cerule,
am crezut că am pază, şi rugăciune, şi dragoste, şi destin
am crezut că scrâşnetul e doar afară în pustiu


cerule,
unde a fost paza, şi rugăciunea, şi dragostea?...
unde mi-e destinul?


şi chiar de veacuri mor în mine, aşteptând
şi chiar de vremea tinereţii a apus
şi fire albe sunt, prea multe
te rog, norule, îngerule,... aşează-te, rămâi
... ocroteşte-mă...


heaven,
I believed I have guards, and and prayer, and love, and destiny
I believed the crunch is only in the desert


heaven,
where were my guards, my prayers, my love?...
where is my destiny?


and even if ages are dying in me, waiting
and even the time of youth is gone
and even gray is the hair, too many
please, you cloud, you angel
stay,... protect me...
.


E S POSTHUMUS - Unstoppable

.

Sunday, June 12, 2011

HOINĂREŞTE-MĂ... - WANDER ME

se pare că la birou devine o tradiţie ca o dată pe an să facem împreună, ceea ce noi numim "excursie cu clasa"; de data asta am mers pe valea Izei, am coborât şi înnoptat la Năsăud; de acolo am vizitat casele memoriale Rebreanu şi Coşbuc; la întoarcere am oprit la Mănăstirea şi la Dej...

it seems it becomes a tradition to have once a year, what we call at the office, a "trip with the classmates"; this time one night of accomodation was included, and we visited the memorial houses of two of the greatest romanian writers...

"lumea hoinăreşte cu mine în noaptea asta
paşi mici ce-i fac cu tine
îţi urmez inima, urmez luna
ascunsă atât de departe de mine

lumea hoinăreşte cu noi în noaptea asta
ah, doar de-ar exista departe de mine
un loc unde inima mea
să afle dacă te poate iubi sau nu

şi hoinăreşte, şi va hoinări<.div>
inima mea, împreună cu tine
şi va hoinări pământul
va hoinări viaţa mea
şi într-o bună zi, da, se va înţelege pe sine

eşti tu cea care mă hoinăreşti în noapte
eşti tu cea care mă hoinăreşti departe de-aici
dar ştiu că tu eşti luna mea
unele lucruri dezvăluite, unele ascunse

sunt drumuri albastre în cer
sunt ochi, şi cerul e deja acolo
da, cred că acestea sunt stelele
ah, de le-aş putea opri pentru mine
..."
"the world wanders with me tonight
small steps that I take with you
I follow your heart and the moon
hidden so far away from me

the world wanders with us tonight
ah, if only there existed far from here
a place to discover my heart
to know if it can love you or not

and it wanders and it will wander
my heart, together with you
and the earth will wander
my life will wander
and one day, yes, it will understand itself

it's you who turns with me tonight
it's you who turns far from here
but I know you are my moon
some things you show, some things you don't

there are blue roads in the sky
there are eyes, and the sky is there already
yes, I think these are the stars
ah, if only I could stop these for me
..."


uneori se spune că viaţa e o călătorie... îmi place să călătoresc...
am hoinărit cu cuvinte puţine
doar gânduri au fost multe
cu norii m-am înţeles din priviri
m-am încărcat cu linişte
m-am aşezat pe banca versurilor inocenţei
şi-am gustat din nou din lumina copilăriei

doar cufărul acela al regretelor... e prea greu... prea mare pentru un singur om... pentru o singură viaţă

în călătoria mea
uneori am impresia că m-am pierdut...
cu amintiri şi cu vise, cu dragoste şi păcate... ia-mă cu totul
hoinăreşte-mă
rătăceşte-mă
în dragostea ta...


some say that life is a journey... I love to travel...
I wandered with few words
only thoughts were a lot
I agreed with the clouds at a glance
I charged myself with silence
I set on the bench of innocence lyrics
and I tasted again the childhood's light
only that coffer of regrets... it's too heavy... it's too large for a single man... for a single life
in my journey
sometimes I think I missed...
with memories and with dreams, with love and sins... take me altogether
wander me
get me lost
in your love...