Saturday, October 29, 2011

OCTOMBRIE - OCTOBER

... când e târziu... când amurgul e aproape... când lumina e tot mai rece... şi tot mai puţină... este octombrie... şi-mi pare rău...

... when it's late... when the sunset is close... when light is colder... and dimmer... it's october... and I am sorry... 

EVANESCENCE - October

"nu mai pot fugi
mă destram în faţa ta
iată-mă
nu mi-a mai rămas nimic
deşi am încercat să uit
eşti tot ce sunt
du-mă acasă
luptând, m-am sfârşit;
frânt
fără viaţă
mă dau bătut
eşti singura mea putere
fără tine
nu mai pot merge mai departe
vreodată din nou

singura mea speranţă
(de câte ori am încercat)                      
singura mea linişte
(să mă îndepărtez de tine)                    
singura mea bucurie
singura mea tărie
(cad în graţiile tale)                    
singura mea putere
singura mea viaţă
(în dragoste sunt acum)                    
singura mea dragoste
..."
"I can't run anymore
I fall before you

here I am
I have nothing left
though I've tried to forget
you're all that I am
take me home
I'm through fighting it
broken
lifeless
I give up
you're my only strength
without you
I can't go on
anymore
ever again

my only hope
(all the times I've tried)                    

my only peace
(to walk away from you)                    

my only joy
my only strength
(I fall into your abounding grace)                    

my only power
my only life
(and love is where I am)                    

my only love
..."

"...nu mai pot fugi
mă ofer cu totul ţie
îmi pare rău
îmi pare rău
în tot amarul meu
am nesocotit
tot ce e real şi-adevărat
tot ce am nevoie eşti tu
când noaptea se aşează peste mine
nu-mi voi închide ochii
sunt prea viu
şi tu eşti prea puternică
nu mai pot să mint
mă destram în faţa ta
îmi pare rău
îmi pare rău
...
nesocoteam mereu
durerea ce mă măcina
dar de data asta rana e prea adâncă
nu mă voi mai abate niciodată
...
singura mea speranţă
(de câte ori am încercat)                      
singura mea linişte
(să mă îndepărtez de tine)                    
singura mea bucurie
singura mea tărie
(cad în graţiile tale)     &nsp;              
singura mea putere
singura mea viaţă
(în dragoste sunt acum)                    
singura mea dragoste
..."

"... I can't run anymore
I give myself to you
I'm sorry
I'm sorry
in all my bitterness
I ignored
all that's real and true
all I need is you
when night falls on me
I'll not close my eyes
I'm too alive
and you're too strong
I can't lie anymore
I fall down before you
I'm sorry
I'm sorry
...
constantly ignoring
the pain consuming me
but this time it's cut too deep
I'll never stray again
...
my only hope
(all the times I've tried)                    

my only peace
(to walk away from you)                    

my only joy
my only strength
(I fall into your abounding grace)                    

my only power
my only life
(and love is where I am)                    

my only love
..."

... copacii sunt despuiaţi... dar numai ei, primăvara, vor întineri... din nou şi din nou...
... the trees are stripped... but only they, on sprintime, will grow younger... on and on

U2 - October

"octombrie
şi copacii sunt despuiaţi
de tot ce îmbracă
ce-mi pasă?

octombrie
şi regate se ridică
şi regate se destramă
dar tu mergi mai departe... din nou şi din nou..."


"october
and the trees are stripped bare
of all they wear
what do I care

october
and kingdoms rise
and kïngdoms fall
but you go on...and on..."

Sunday, October 23, 2011

BUCHETUL - THE BOUQUET

... n-ai plutit demult în vocea şi acordurile atât de sensibile ale lui Sarah McLachlan...
... m-am regăsit în destăinuirea ei dintr-un concert: să compună muzică e un efort la fel de mare ca atunci când ar vrea să stoarcă sânge dintr-o piatră... şi totuşi reuşeşte... atât de frumos!... 

... it's been a while since you floated through the touching voice and melodies of Sarah McLachlan... 
... I found myself in her confession during a concert: for her, composing the music is as hard as getting blood from a stone... and for all that, she makes it... so beautifully!...

SARAH McLACHLAN - Answer"voi fi răspunsul la capătul versului
voi fi acolo pentru tine până te vei hotărî
în arderea nesiguranţei voi fi sprijinul tău
îţi voi ţine echilibrul dacă nu poţi privi înapoi

de-mi va lua toată viaţa
nu mă voi frânge, nu mă voi înclina
şi totul va merita
până la urmă va merita
căci pot să-ţi spun doar ce ştiu
că am nevoie de tine în viaţa mea
când stelele vor fi toate duse
tu vei rămâne să arzi atât de luminos

aşează-mă tandru în dimineaţă
căci noaptea a fost aşa de rea
du-mă într-un loc atât de înalt
unde să pot uita
amintirea alegerii să nu lupt

de-mi va lua toată viaţa
nu mă voi frânge, nu mă voi înclina
şi totul va merita
până la urmă va merita
căci pot să-ţi spun doar ce ştiu
că am nevoie de tine în viaţa mea
când stelele vor fi toate stinse
tu vei rămâne să arzi atât de luminos

aşează-mă tandru în dimineaţă
căci noaptea a fost aşa de rea"

"I will be the answer at the end of the line
I will be there for you while you take the time
in the burning of uncertainty I will be your solid ground
I will hold the balance if you can't look down

if it takes my whole life
I won't break, I won't bend
it will all be worth it
worth it in the end
'cause I can only tell you what I know
that I need you in my life
when the stars have all gone out
you'll still be burning so bright

cast me gently into morning
for the night has been unkind
take me to a place so holy
that I can wash this from my mind
the memory of choosing not to fight

if it takes my whole life
I won't break, I won't bend
it will all be worth it
worth it in the end
'cause I can only tell you what I know
that I need you in my life
when the stars have all burned out
you'll still be burning so bright

cast me gently
into morning
for the night has been unkind"mă uit la piatră, la fier, şi la stele
şi-ascult cum timpul le macină-n tăcere...

privesc viaţa, şi visele, şi speranţa
şi simt cum timpul le macină-n tăcere...

te rog, Doamne,... nu-mi lua amintirea
şi bucuria
şi dragostea 
petalelor de flori...


I take a look at stone, at iron, and stars
and  I listen how time is silently grinding them...

I see life, and dreams, and hope
and I feel how time is silently grinding them...

please, my Lord,... don't take away from me the memory
and joy
and love
of petals of flowers...... lasă buchetul să dăinuie-n sufletul tău...
defapt... te rog... ia-le pe toate... îţi dăruiesc florile toate... să-ţi împletească bucurie fără de sfârşit...

... let the bouquet to last in your soul...
in fact...please... take them all... I offer you all the flowers... to tissue for you endless delight...Thursday, October 6, 2011

AMINTEŞTE-ŢI DE MINE - REMEMBER ME

ascultă te rog melodia asta... sunt convins că-ţi va face bine... liniştea şi gândul bun te vor îmbrăţişa...

please listen this song... I am convinced it will make you feel good... the calm and good will embrace you...

LOREENA McKENNITT  -  Dante's Prayer
am născocit poteci în paradis... doar ca tu să vii spre mine...

I invented paths through paradise... only for you to come to me...

"când pădurea cea neagră a căzut înaintea mea
şi toate cărările erau năpădite
când partizanii orgoliului spuneau că nu este altă cale
am crescut dureri din piatră

nu am crezut pentru că nu am putut să văd
chiar de-ai venit la mine în noapte
când zorile păreau pe veci pierdute
mi-ai arătat dragostea ta în lumina stelelor

aruncă-ţi privirea peste ocean  
întoarce-ţi sufletul spre mare  
când  noaptea întunecată pare veşnică  
te rog aminteşte-ţi de mine  

atunci muntele a răsărit înaintea mea
prin izvorul adânc al dorinţei
din fântâna iertării
de dincolo de gheaţă şi foc
...
totuşi împărtăşim poteca modestă, singuri,
cât de gingaşă e inima
oh, dă acestor picioare de lut aripi să zboare
să poată atinge chipul stelelor

răsuflă viaţă în inima aceasta plăpândă
ridică vălul de moarte al fricii
ia aceste speranţe fărâmate, scrijelite cu lacrimi
să ne ridicăm deasupra grijilor lumeşti

aruncă-ţi privirea peste ocean  
întoarce-ţi sufletul spre mare  
când  noaptea întunecată pare veşnică  
te rog aminteşte-ţi de mine  
te rog aminteşte-ţi de mine  
..."

te-aştept să vii... deşi n-ai plecat niciodată din inima mea...

I'm waiting for you to come... although you never left my heart...mi-am pus flori în obraji... mi-am pus lumină în suflet...
pentru că te-aştept să vii... deşi n-ai plecat niciodată din inima mea...

I put flowers in my cheeks... I put light into my soul...
because I'm waiting for you to come... although you never left my heart...

"when the dark wood fell before me
and all the paths were overgrown
when the priests of pride say there is no other way
I tilled the sorrows of stone

I did not believe because I could not see
though you came to me in the night
when the dawn seemed forever lost
you showed me your love in the light of the stars

cast your eyes on the ocean  
cast your soul to the sea  
when the dark night seems endless  
please remember me  

then the mountain rose before me
by the deep well of desire
from the fountain of forgiveness
beyond the ice and fire
...
though we share this humble path, alone
how fragile is the heart
oh give these clay feet wings to fly
to touch the face of the stars

breathe life into this feeble heart
lift this mortal veil of fear
take these crumbled hopes, etched with tears
we'll rise above these earthly cares

cast your eyes on the ocean  
cast your soul to the sea  
when the dark night seems endless  
please remember me  
please remember me     

..."
afară e viaţă, e bucurie, e sevă... 
iar eu mă sting aşteptându-te... deşi n-ai plecat niciodată din inima mea...

out there is life, and joy, and  sap...
and I'm burning down, waiting... although you never left my heart...mă înfior la fiecare pas ce cred că îl aud, la fiecare umbră ce-mi pare că o văd...
deşi ştiu... n-ai să vii niciodată... ştiu... niciodată nu te vei aşeza în braţele mele...
deşi n-ai plecat niciodată din inima mea...

mă rog doar... te rog doar...
aminteşte-ţi de mine...

I shiver at every step I think I hear, at every shadow I seem to see...
although I know... you'll never come... I know... you will never lay in my arms...
although you never left my heart...

I merely pray... I'm merely begging you...
please remember me...


.